คณะกรรมการ


 • นายกสมาคม

  มร. ฮยอง ซู โอ


 • อุปนายก

  มร. ฮยอง ม๊ก คิม 

 • อุปนายก

  นายเอกชัย   ยังวาณิช

   

 • อุปนายก

  นายสุเรนทร์   สุวรรณวงศ์กิจ


 • กรรมการบริหาร /เลขานุการ/เหรัญญิก

  นายนันทจิตร   ถาวรบุตร


 • กรรมการบริหาร  /ปฏิคม/นายทะเบียน/ฝ่ายวิชาการ

  นายพจน์ศักดิ์   หรูกิจพนิช


 • กรรมการบริหาร  /ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายสุรศักดิ์ พฤฒิวิจิตรา


 • กรรมการบริหาร 

  นายวิรัตน์   อุดมสินวัฒนา


 • กรรมการบริหาร 

  นายสมนึก ธนะสาร


 • กรรมการบริหาร

  นายขจรศักดิ์   จิรัตน์จรัสธร
   

 • https://www.domega.co.uk/
  กรรมการบริหาร

  นายทนง   ลีลาประชากุล