ประวัติ

          อุตสาหกรรม สเตนเลส เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เช่นอุตสาหกรรมยายนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่มีอัตราการเติบโต ของการใช้สเตนเลส โดยเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 7% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกัน พัฒนาอุตสาหกรรมสเตนเลส ดังนั้นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสเตนเลสจึง รวมตัวกันก่อตั้ง "สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย" ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2543 โดยมี เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมสเตนเลส และส่งเสริมให้มีการใช้สเตนเลสที่ มากขึ้น และหลากหลาย นอกจากนี้ยังเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส แก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสเตนเลสด้วย