หน้าที่

1. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสเตนเลส
      - จัดกิจกรรมด้านสเตนเลสที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและทั่วไป
      - สร้างชื่อเสียงและกระตุ้นการรู้จักให้แก่สมาคม
      - สร้างเครือข่าย ด้านสเตนเลสกับอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ จากภายในประเทศ และ นอกประเทศ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

2. เผยแพร่และให้ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับสเตนเลส
      - สรรหาหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก เพื่อจัดสัมมนาทั้งในสถานที่ และ นอกสถานที่ โดยวิทยากรจากในประเทศและต่างประเทศ
      - จัด ทำหนังสือและวารสารที่ให้ความรู้ด้านสเตนเลสและอื่นๆ เช่น TSSDA Forward, หนังสือผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสเตนเลส, หนังสือเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับ สเตนเลส ให้แก่สมาชิกและหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และ E-Newsletter ทาง อีเมล์ Update ข่าวสารทางด้าน สเตนเลสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างขีดความสามารถให้สมาชิก

3. เข้าร่วมกิจกรรมและติดต่อสื่อสารสมาคมสเตนเลสต่างประเทศ
      - เป็นสื่อกลางการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสมาคมในต่างประเทศ
      - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ใหม่ๆ กับสมาคม-สถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสเตนเลส

4. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมสเตนเลส และประมวลผลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสเตนเลส หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

5. เพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้น พร้อมกับการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับสมาชิก เช่น
การส่งข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของสมาคมและสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ สำรวจ
ความ ต้องการของสมาชิก พร้อมทั้งปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก เพื่อให้ได้รับประโยชน์ สูงสุดร่วมกับสมาชิกจัดกิจกรรม และส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกทั้งในระยะสั้น และระยะยาว